flowareness

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasbaarheid

1. deze algemene voorwaarden gelden voor iedere (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tussen flowareness en de deelnemer/cliënt, voor zover daarvan door beide partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2. de overeenkomst komt tot stand, zodra flowareness met een deelnemer/cliënt een werk relatie aangaat.

Artikel 2 Wijzigingen

1. wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen deelnemer/cliënt en flowareness zijn overeengekomen.

2. indien wijzigingen leiden tot verhogen of verlagen van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in het tarief schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 3 Tarieven en kosten

1. de deelnemer/cliënt verplicht zich bij inschrijving voor een workshop/cursus of het maken van een afspraak voor een coaching, tot het betalen van de desbetreffende kosten.

2. de kosten van de workshop/cursus en coaching staan vermeld op de website van flowareness.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. flowareness zal de werkzaamheden op deskundige en zorgvuldige wijze uit voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.

2. flowareness neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

3. coaching, workshops, cursussen en trainingen zullen enkel door flowareness uitgevoerd worden.

4. flowareness bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 5 Annulering van activiteiten

1. flowareness is bevoegd een workshop/cursus te annuleren, bijvoorbeeld wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter nooit binnen een termijn van 5 dagen voor de geplande datum, behoudens enig ander luidend beding in de overeenkomst.

Nadien kan een workshop/cursus door flowareness alleen geannuleerd worden wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het plotseling niet beschikbaar zijn van de trainer of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.
Deelnemers van de desbetreffende workshop/cursus ontvangen bij annuleren vanuit flowareness hun geld retour.

2. als flowareness door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, treden partijen met elkaar in overleg om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata.

3. Annuleren door client / deelnemer en betalingsverplichting voor client / deelnemer:

Coaching:
– Kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de afspraak
– Annuleren 0-24 uur voor aanvang van de afspraak, te betalen door client: 100%

Workshop / Cursus:
– Kosteloos annuleren binnen 14 dagen na inschrijving
– Annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de workshop / cursus, te betalen door deelnemer: 25 euro administratiekosten
– Annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop / cursus, te betalen door deelnemer: 100%

Artikel 6 Betalingen

1. facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2. indien flowareness de betaling niet binnen 14 dagen heeft ontvangen, heeft flowareness het recht de inschrijving voor de workshop/cursus te laten vervallen.

3. coaching dient tijdens de sessie of binnen 24 uur na ontvangst van een betaalverzoek te worden voldaan.

Artikel 7 Klachten

1. klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de deelnemer/cliënt z.s.m. maar uiterlijk binnen acht dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk te worden gemeld aan flowareness.

2. flowareness zal de klacht binnen 7 dagen in behandeling nemen.

Artikel 8 Geheimhouding

1. flowareness zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van een opdracht van de deelnemer/cliënt ontvangt geheimhouding betrachten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. flowareness draagt zorg om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch, niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel onvolledige of irrelevante inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de begeleider van de workshop/cursus, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan de deelnemer/cliënt wordt verstrekt. flowareness sluit ieder aansprakelijkheid hiervoor uit.

2. flowareness wijst haar deelnemers van de cursussen en workshops en cliënten erop dat zij geen aansprakelijkheid erkent voor effecten die het volgen van cursussen/workshops/coaching op hun leven heeft. Deelnemers worden uitgedaagd tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven.

Artikel 10 Auteursrecht

1. flowareness blijft eigenaresse van al het schriftelijke lesmateriaal en het daarop rustende auteursrecht.

2. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer, cliënt, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan het materiaal te reproduceren of anders te gebruiken dan als naslagwerk.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen flowareness en de deelnemer/cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover uit de overeenkomst tussen flowareness en de deelnemer/cliënt geschillen voortvloeien en partijen deze niet in de minnen kunnen oplossen, zullen de geschillen ter beslechting worden voorgelegd aan een onafhankelijke beroepsinstantie.

3. Deze instantie doet binnen een periode van 1 maand een voor beide partijen bindende uitspraak.